Vedtægter
VEDTÆGTER
Randers Seniorgym.
Buntmagervej 5
8920 Randers NV

Randers Seniorgym.
§ 1: NAVN OG HJEMSTED.
Foreningens navn er Randers Seniorgym.
Foreningen er hjemmehørende i Randers Kommune
Foreningen er stiftet 19. marts 2012.
 
§ 2: FORMÅL.
Foreningens formål er at tilbyde gymnastik og anden idræt så bredt og kvalificeret som
muligt og derved styrke sundheden og samværet.
 
§ 3: TILHØRSFORHOLD.
Foreningen er tilsluttet DGI og dermed underlagt denne organisations vedtægter.
 
§ 4: MEDLEMSKAB.
 1. Som aktive medlemmer kan optages alle, der vedkender sig Randers Seniorgym`s vedtægter. Instruktører og ledere er alle medlemmer af foreningen.
 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende har taleret.
 3. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.
 4. Forenings medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen udover kontingentforpligtelsen.
 5. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art
 
§ 5: ARBEJDSOMRÅDE.
Foreningen kan tage de aktiviteter på programmet, som bestyrelsen vurderer, der er behov for i henhold til formålsparagraffen.
 
§ 6: BESTYRELSE.
Foreningens daglige drift varetages af bestyrelsen, der består af en formand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode. På lige år vælges 2 personer, og på ulige vælges 2 personer dog således, at formand og kasserer ikke er på valg samme år.
Ved stemmelighed i bestyrelsen vægtes formandens stemme dobbelt.
På generalforsamlingen vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen.
På generalforsamlingen vælges desuden 1 revisor + 1 suppleant. Revisor og suppleant er på valg hvert år.
 
§ 7: KONTINGENT.
Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen.
Det årlige kontingent betales ved sæsonstart.
Der opkræves ikke indmeldelsesgebyr. 
 
§ 8: ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
 • Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.
 • Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
 • Generalforsamlingen indkaldes ved opslag i gymnastiklokalerne med angivelse af dagsorden - med mindst 14 dages varsel.
 • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 8 dage før.
 • Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
 • Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed (over halvdelen)
 • Såfremt blot èn stemmeberettiget ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.
 • Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen.

 § 9: DAGSORDEN.
 Den ordinære generalforsamling skal behandle en dagsorden, der mindst indeholder følgende punkter:              
 1. Valg af dirigent
 2. Formanden fremlægger årsberetning til godkendelse.
 3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab og budget til godkendelse.
 4. Indkomne forslag - herunder valg til bestyrelse.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
 6. Valg af revisor og revisorsuppleant
 7. Eventuelt
 
§ 10. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller flertallet i bestyrelsen finder det fornødent, samt når mindst 1/4 af stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.
 
§ 11: BESTYRELSENS BESLUTNINGSDYGTIGHED.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.
Ved økonomiske beslutninger over kr. 3.000, samt ved budgetgodkendelse skal hele bestyrelsen være til stede.
Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det findes nødvendigt, og der indkaldes hertil på formandens foranledning, eller når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne fremsætter motiveret ønske herom. Over møderne udfærdiges et beslutningsreferat.
 
§ 12: REGNSKAB
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december.
Revision foretages mindst 1 gang årligt.
 
Regnskabet underskrives af foreningens revisor og kasserer inden det fremlægges til behandling på den ordinære generalforsamling.  
Foreningen bør ikke tilstræbe at opsamle formue med mindre formuen opsamles til et besluttet og nærmere specificeret formål.
 
§ 13: Vedtægtsændringer.
Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af afgivne stemmer er for forslaget.
 
§ 14: OPLØSNING AF FORENINGEN.
Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en generalforsamling, der alene er indkaldt med det formål.
Beslutningen godkendes ved alm. stemmeflertal blandt de fremmødte.
Generalforsamlingen tager i den forbindelse stilling til, hvilket almennyttigt formål evt. midler skal udloddes til.
Seniorgym | Buntmagervej 5 | 8920 Randers NV | Tlf.: +4561303427